Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Środek do usuwania pleśni HG 500 ml

Sprzedawcą jest Auchan Polska Sp. z o.o.
0.5L 80,98 zł/l
40,49 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

HG

HG

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
HG

Marka standaryzowana:
HG

O marce:
HG Spełnia swoje obietnice.

Opis produktu:
HG środek do usuwania pleśni. - bez potrzeby szorowania. - do fug, łączeń silikonowych, tynku itp. Błyskawicznie usuwa pleśń i grzyb z powierzchni narażonych na działanie wilgoci. Zaleca się stosować go do usuwania pleśni np. z płytek ceramicznych (odpowiedni także do marmuru), ze spoin pomiędzy płytkami, z silikonowych uszczelek, z otynkowanych ścian lub sufitu w: łazience, kabinie prysznicowej, toalecie, komórce, piwnicy, garażu, basenie, saunie itp. Usuwa również pleśń, grzyb i zielony nalot z murów, balkonów, terakoty, doniczek, kamiennych rzeźb, ozdób ogrodowych itp. Wszelkie szare, czarne, brązowe lub zielone plamy spowodowane przez pleśń, grzyb zostaną usunięte bez śladu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym.

Rozmiar opakowania:
500 ml

Jednostka opisowa:
ml

Skladniki:
anionowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru <5 %

Dodatkowe informacje:
Produkty i wskazówki. Zobacz: hg.eu. Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.hg.eu.

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Pompka

Przechowywanie:
Przewozić i przechowywać w chłodnych i ciemnych warunkach, w pozycji pionowej. Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach nienasłonecznionych, w temperaturze od 5 do 25°C, w pozycji stojącej. Przydatność do użycia: minimum 36 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu.

Warunki przechowywania:
Min. temp. °C - 5, Maks. temp. °C - 25

Przygotowanie i stosowanie:
Sposób użycia: Zdjąć pierścień blokujący przed użyciem. Nacisnąć złączkę na przodzie i przekręcić o ćwierć obrotu. Spryskać powierzchnię z odległości około 3-5 cm odczekać 15-30 minut pozwalając preparatowi aktywnie działać po czym całą powierzchnię dokładnie spłukać czystą wodą i przetrzeć zwilżoną gąbką. Po użyciu przekręcić złączkę o ćwierć obrotu do tyłu (pozycja blokująca). W razie konieczności zabieg powtórzyć. W przypadku grubszych narośli pleśniowych należy wstępnie usunąć je mechanicznie np. szpachelką. Pomieszczenie dobrze wywietrzyć, aż do całkowitego zaniku zapachu chloru. Po użyciu dokładnie umyć ręce. Produkt wykazuje działanie grzybobójcze w czasie 15 min. w temperaturze 20°C. Produkt gotowy do użycia. Wydajność: 2-3 m2, spoiny: 6-8 m2. Uwaga: Podczas stosowania produktu należy zapewnić dobrą wentylację i nosić rękawice gumowe lub z tworzywa sztucznego. Unikać pryśnięć na ubranie, farby o (wysokim) połysku, plastikowe brodziki prysznicowe i żaluzje okienne. W przypadku zetknięcia się ze środkiem natychmiast spłukać go wodą. Unikać kontaktu z metalami, jak np. druk na listwach ozdobnych, aluminium, stal szlachetna. Nie stosować na powierzchnie barwione. Nie zaleca się stosowania tego produktu na stropach. Po użyciu przy jasnych, elastycznych spoinach (np. kit silikonowy) może niekiedy dojść do powstania trwałego, brązowego zabarwienia. Butelki nie można wykorzystywać ponownie.

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
UWAGA H315-Działa drażniąco na skórę. H319- Działa drażniąco na oczy. H400- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. EUH206- Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102- Chronić przed dziećmi. P280- Stosować rękawice ochronne. P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313- W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501-Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Pierwsza Pomoc: Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie. Przy wystąpieniu symptomów lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć rady lekarza. W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem. W kontakcie z oczami: Wypłukać obficie dużą ilością wody (10-15 min.). Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. W przypadku spożycia: Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać poszkodowanemu usta wodą, podać do picia duże ilości wody. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Po narażeniu drogą oddechową: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. Postępowanie z odpadami: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewielkie ilości można usuwać z odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Jeśli to możliwe, preferowany jest recykling. Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: Odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Nr pozwolenia: 4476/11. Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź, Tel.: 042 655 98 80, www.hgpolska.pl,

Adres zwrotny:
HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź, Tel.: 042 655 98 80, www.hgpolska.pl,

Kod EAN:
8711577014087