Acquire

Regulamin zakupy.auchan.pl

 

 • §1. Postanowienia ogólne i definicje

  • 1.1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa ogólne warunki posiadania Konta zakupy.auchan.pl oraz dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Auchan znajdującym się pod adresem elektronicznym zakupy.auchan.pl.

  • 1.2. Regulamin został sporządzony przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

   • 1.2.1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

   • 1.2.2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

   • 1.2.3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  • 1.3. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

   • 1.3.1. Auchan Polska lub Sprzedawca – Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032892, o kapitale zakładowym 906 928 900,00 PLN, NIP 5260309174, REGON 0100001888, umożliwiająca korzystanie z usługi Konta zakupy.auchan.pl i administrująca Sklepem internetowym Auchan oraz dokonująca za pomocą Sklepu internetowego Auchan sprzedaży detalicznej Towaru na odległość.

   • 1.3.2. Sklep internetowy Auchan – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym zakupy.auchan.pl.

   • 1.3.3. Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument), bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupów Towarów w Sklepie internetowym Auchan w oparciu o niniejszy Regulamin.

   • 1.3.4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   • 1.3.5. Zamówienie – zamówienie obejmujące Towar lub Towary będące przedmiotem Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonywanym na stronach Sklepu internetowego Auchan przy wykorzystaniu Koszyka, wraz z wybraniem sposobu realizacji Zamówienia (odbiór w wybranym przez Zamawiającego Punkcie odbioru albo Samoobsługowym urządzeniu bądź dostawa na adres wskazany przez Zamawiającego), godziny (przedziału czasowego) dostawy albo odbioru i formy Płatności. 

   • 1.3.6. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym Auchan, za pomocą którego Zamawiający wskazuje Towar lub Towary będące przedmiotem Zamówienia oraz wybiera sposób realizacji Zamówienia (odbiór w wybranym przez Zamawiającego Punkcie odbioru albo Samoobsługowym urządzeniu bądź dostawa na adres wskazany przez Zamawiającego), godzinę (przedział czasowy) dostawy albo odbioru i formę Płatności. 

   • 1.3.7. Towar – rzecz ruchoma z asortymentu Sprzedawcy prezentowanego w Sklepie internetowym Auchan, która może stać się przedmiotem Zamówienia.

   • 1.3.8. Towar Zamienny – Towar, który Sprzedawca proponuje Kupującemu w miejsce Towaru objętego Zamówieniem, w szczególności w przypadku, gdy okaże się, że Towaru objętego Zamówieniem nie ma w zapasach Sklepu internetowego Auchan lub nie ma go w wystarczającej ilości.

   • 1.3.9. Cena – cena Towaru brutto, podana w Sklepie internetowym Auchan obok informacji o Towarze, a w przypadku Towaru Zamiennego – podana w przedstawionej Zamawiającemu propozycji Towaru Zamiennego. Cena wyrażona jest w złotych i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).

   • 1.3.10. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem i – jeśli dotyczy – Kosztu dostawy lub Opłaty za odbiór osobisty, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki.

   • 1.3.11. Koszty dostawy – opłata za dostawę zamówionego Towaru lub Towarów na adres dostawy wskazany przez Zamawiającego. Koszty dostawy są wyrażone w złotych i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). 

   • 1.3.12. Opłata za odbiór osobisty – opłata za dostarczenie zamówionego Towaru lub Towarów do wybranego przez Zamawiającego Punktu odbioru lub Samoobsługowego urządzenia. Opłata za odbiór osobisty jest wyrażona w złotych i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). Opłata za odbiór osobisty jest pobierana w przypadku niektórych Punktów odbioru lub Samoobsługowych urządzeń, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Sklepu internetowego Auchan. 

   • 1.3.13. Punkt odbioru – placówka Sprzedawcy lub inna udostępniona przez Sprzedawcę lokalizacja, w której można dokonać odbioru osobistego zamówionego Towaru, a także Towaru Zamiennego. Wykaz Punktów odbioru znajduje się w Sklepie internetowym Auchan w zakładce Dostawa i odbiór”.

   • 1.3.14. Samoobsługowe urządzenie – samoobsługowe urządzenie (z regulowanymi strefami temperatur, umożliwiającymi przechowywanie produktów świeżych i mrożonek), za pomocą którego  Sprzedawca umożliwia odbiór zamówionego Towaru. 

   • 1.3.15. Rejestracja – czynności polegające na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia Konta zakupy.auchan.pl przez Użytkownika w Sklepie internetowym Auchan zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.

   • 1.3.16. Konto lub Konto zakupy.auchan.pl – indywidualne konto Użytkownika utworzone po Rejestracji w Sklepie internetowym Auchan, przy użyciu którego Zamawiający składa Zamówienia lub korzysta z innych usług konta opisanych w § 6 Regulaminu.

   • 1.3.17. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument), bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i w jej wyniku uzyskała możliwość korzystania z Konta zakupy.auchan.pl i jego funkcjonalności zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

   • 1.3.18. Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Strony stosownie do procedury opisanej w § 4 Regulaminu.

   • 1.3.19. Strony – Zamawiający i Sprzedawca.

 

 • §2. Świadczenie usług drogą elektroniczną

  • 2.1 Świadczenie usługi Konta zakupy.auchan.pl oraz sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone przez Auchan Polska usługi obejmują:

   • 2.1.1. Rejestrację, w wyniku której następuje utworzenie Konta zakupy.auchan.pl;

   • 2.1.2.korzystanie z funkcjonalności Konta zakupy.auchan.pl, o których mowa w § 6 Regulaminu.

  • 2.2 Przeglądanie stron Sklepu internetowego Auchan, w tym zapoznawanie się z asortymentem Towarów, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta zakupy.auchan.pl

  • 2.3. Usługi, o których mowa w ust. 2.1.2 powyżej, są dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy dokonali Rejestracji, po zalogowaniu do Konta zakupy.auchan.pl.

  • 2.4. Rejestracja i usługi, o których mowa w ust. 2.1 i 2.2 powyżej, są świadczone przez Auchan Polska bez opłat.

  • 2.5. W ramach korzystania z usług, o których mowa w ust. 2.1 i 2.2 powyżej, niedozwolone jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym:

   • 2.5.1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Sklepu internetowego Auchan lub jego infrastruktury;

   • 2.5.2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych Auchan Polska lub osób trzecich;

   • 2.5.3. innych informacji lub danych naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  • 2.6. W celu właściwego korzystania z Konta zakupy.auchan.pl, w tym ze Sklepu internetowego Auchan, Użytkownik lub Zamawiający powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej w jej aktualnej wersji wspieranej przez producenta danej przeglądarki internetowej (np. Chrome 83, Firefox 77, Edge 81, Safari 13 lub ich nowsze wersje stabilne) oraz dostęp do sieci Internet; a ponadto:

   • 2.6.1. włączyć obsługę plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Konta zakupy.auchan.pl i Sklepu internetowego Auchan (informacje na temat niezbędnych plików cookies znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej na stronie zakupy.auchan.pl);

   • 2.6.2. włączyć obsługę tzw. „wyskakujących okien” (pop-up);

   • 2.6.3. włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS.

  • 2.7. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik musi posiadać Konto zakupy.auchan.pl, adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48).

  • 2.8. Przed rozpoczęciem korzystania z Konta zakupy.auchan.pl w Sklepie internetowym Auchan, w tym przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach zakupy.auchan.pl.

 

 • §3. Towary z asortymentu Sklepu internetowego Auchan

  • 3.1.Informacje o Towarach, takie jak zdjęcie, opis i – w danym wypadku – skład, dostępne są na stronach internetowych Sklepu internetowego Auchan, w opisach dotyczących poszczególnych Towarów.

  • 3.2. Zdjęcia zamieszczane na stronach Sklepu internetowego Auchan służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

  • 3.3. W przypadku, gdy na dany Towar udzielona jest gwarancja, informacja o treści i warunkach gwarancji dostępna jest w opisie dotyczącym danego Towaru. Nie uchybia to temu, że treść i warunki gwarancji dołączone są – w stosownym przypadku – do Towaru, którego to dotyczy.

  • 3.4. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu internetowego Auchan podlegają ochronie prawnej.

  • 3.5. Wszystkie Towary z asortymentu Sklepu internetowego Auchan, są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

 

 • §4. Zawarcie Umowy

  • 4.1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.

  • 4.2. Zamówienie w Sklepie internetowym Auchan może być złożone, jeżeli jego wartość (bez Kosztów dostawy lub Opłaty za odbiór osobisty – jeśli dotyczy) wynosi co najmniej 100 (sto) złotych brutto. Zamówienia poniżej tej kwoty nie mogą być złożone (nie dochodzi do sfinalizowania procesu składania Zamówienia za pomocą Koszyka). Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków, gdy po złożeniu Zamówienia jego wartość ulegnie obniżeniu na skutek ustalenia ostatecznej Ceny Towaru „na wagę” lub „zmiennowagowego” (ust. 4.4 poniżej), przyjęcia przez Zamawiającego propozycji zakupu tańszego Towaru Zamiennego, lub rezygnacji przez Klienta z Towaru niedostępnego (ust. 4.16-4.17 poniżej).

  • 4.3. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie dla Zamawiających posiadających Konto zakupy.auchan.pl, po uprzednim zalogowaniu się. Zamawiający, który nie posiada Konta zakupy.auchan.pl, powinien przed złożeniem Zamówienia dokonać Rejestracji.

  • 4.4. Niektóre Towary w Sklepie internetowym Auchan mogą być Towarami sprzedawanymi „na wagę”, a więc Towarami, których cena uzależniona jest od odmierzonej masy takich Towarów. Niektóre Towary w Sklepie internetowym Auchan mogą być tzw. „towarami zmiennowagowymi”, a więc Towarami, których poszczególne sztuki cechują się zmienną masą podaną na etykiecie lub opakowaniu danej sztuki takiego Towaru. Dotyczy to w szczególności warzyw, owoców, mięsa, ryb. Wszystkie takie Towary są oznaczane w Sklepie internetowym Auchan odpowiednią ikoną, a przy opisie każdego takiego Towaru podany jest sposób ustalenia ostatecznej Ceny oraz możliwe do wybrania warianty wagowe (przedziały masy danego Towaru). Dodawanie wyżej wymienionych Towarów do Koszyka odbywa się poprzez wskazanie przez Zamawiającego, przy pomocy opcji dostępnych w interfejsie Sklepu internetowego Auchan, masy takiego Towaru i dodanie tak określonego Towaru do Koszyka. Po dodaniu do Koszyka takiego Towaru w wybranym przez Zamawiającego wariancie wagowym, w Koszyku będzie dostępna informacja o przewidywanej Cenie takiego Towaru (Cena ta jest obliczana na podstawie masy Towaru wskazanej w Koszyku). W odniesieniu do powyższych Towarów zastosowanie znajdują następujące postanowienia:

   • 4.4.1. ostateczna Cena takiego Towaru jest uzależniona od jego masy, która rzeczywiście zostanie objęta Umową i w momencie składania Zamówienia (zawierania Umowy) nie jest to jeszcze dokładnie określone;

   • 4.4.2. ostateczna masa, a – co za tym idzie – również ostateczna Cena takiego Towaru, może odbiegać od masy i Ceny podanej przy opisie takiego Towaru w Zamówieniu, o maksymalnie 20%, przy czym Auchan Polska dołoży należytej staranności, aby różnica w ostatecznej masie i Cenie takiego Towaru była jak najmniejsza;

   • 4.4.3. ostateczna masa oraz Cena danego Towaru podane są: (a) w e-mailu dotyczącym Zamówienia, o którym mowa w ust. 4.14 poniżej; (b) na etykiecie lub na opakowaniu danego Towaru oraz (c) na dowodzie zakupu, i mogą być sprawdzone przez Zamawiającego w momencie odbierania Towaru;

   • 4.4.4. w przypadku, gdy zapłata za taki Towar nastąpiła z góry, Zamawiający jest – w zależności od tego, czy ostateczna masa oraz Cena takiego Towaru jest większa albo mniejsza od tej podanej przy opisie Towaru w Zamówieniu oraz czy przy uwzględnieniu ewentualnych innych modyfikacji Umowy wpłynie to na łączną wartość Zamówienia – zobowiązany do dopłaty na rzecz Sprzedawcy albo uprawniony do otrzymania zwrotu nadpłaty od Sprzedawcy. Dopłata i zwrot nadpłaty następują zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu. 

  • 4.5. W celu złożenia Zamówienia, Zamawiający powinien wybrać placówkę Auchan, która będzie realizowała Zamówienie (spośród placówek wskazanych na stronach Sklepu internetowego Auchan). Dokonany przez Zamawiającego wybór wpływa na dostępny dla danego Zamówienia obszar dostawy, jak również na dostępne lokalizacje Punktów odbioru i Samoobsługowych urządzeń. Sprzedawca informuje, że możliwość złożenia Zamówienia z dostawą dotyczy wybranych placówek Auchan. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w zakładce „Dostawa i odbiór” na stronach Sklepu internetowego Auchan.

  • 4.6. W czasie kompletowania Zamówienia za pomocą Koszyka, Zamawiający powinien dokonać wyboru Towaru lub Towarów i ich ilości, jak również sposobu realizacji Zamówienia (Zamówienie z odbiorem w Punkcie odbioru albo Samoobsługowym urządzeniu bądź Zamówienie z dostawą na adres wskazany przez Zamawiającego), godziny (przedziału czasowego) dostawy albo odbioru oraz metody Płatności.

  • 4.7. W przypadku Zamówienia z odbiorem w Punkcie odbioru albo Samoobsługowym urządzeniu, Zamawiający w procesie składania Zamówienia powinien wybrać jeden z Punktów odbioru albo Samoobsługowych urządzeń (spośród dostępnych w Sklepie internetowym Auchan) oraz datę i godzinę (przedział czasowy) odebrania Towarów (spośród dostępnych opcji). W przypadku wyboru niektórych Punktów odbioru lub Samoobsługowych urządzeń doliczana jest Opłata za odbiór osobisty, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronach Sklepu internetowego Auchan i wskazanymi w Koszyku. 

  • 4.8. W przypadku Zamówienia z dostawą na adres wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający powinien podać adres do dostawy lub wybrać jeden z adresów dostawy zapisanych na swoim Koncie zakupy.auchan.pl. Wskazany adres musi znajdować się w obszarze dostawy placówki Auchan realizującej Zamówienie. Zamawiający musi również wskazać datę i godzinę (przedział czasowy) dostawy (spośród dostępnych opcji). W przypadku Zamówienia z dostawą doliczany jest Koszt dostawy, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronach Sklepu internetowego Auchan i wskazanymi w Koszyku. 

  • 4.9. W Sklepie internetowym Auchan obsługiwane są kody rabatowe emitowane przez Auchan Polska. Kod rabatowy – w zależności od jego rodzaju:

   • 4.9.1.m oże uprawniać Zamawiającego do różnych zniżek lub korzyści, takich jak rabat na całą wartość Zamówienia, rabat na konkretny Towar, rabat na usługę związaną z Zamówieniem (np. rabat na dostawę); 

   • 4.9.2. może uprawniać do rabatu procentowego, kwotowego lub do innej korzyści;

   • 4.9.3. może być jednorazowego albo wielokrotnego zastosowania.

Kody rabatowe posiadają swój okres ważności, po upływie którego stają się nieaktywne i nie uprawniają do uzyskania zniżki lub innej korzyści. W odniesieniu do kodów rabatowych mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub warunki ustalone przy ich wydawaniu. Informacje o kodach rabatowych, jak również o dodatkowych ograniczeniach lub warunkach ich dotyczących są każdorazowo przekazywane Zamawiającemu wraz z kodem rabatowym lub w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z zasadami, ograniczeniami i warunkami użycia danego kodu rabatowego przed złożeniem Zamówienia.

 • 4.10. W przypadku posiadania ważnego kodu rabatowego, Zamawiający powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wartość w Koszyku zostanie automatycznie pomniejszona o kwotę wynikającą z zastosowania kodu rabatowego. 

 • 4.11. W celu złożenia Zamówienia, Zamawiający wybiera właściwy przycisk na formularzu Zamówienia (w Koszyku), zawierający informację, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Zamawiający akceptuje wybrane przez siebie Towary zgodnie z ich opisem, ilością oraz Ceną (z uwzględnieniem postanowień ust. 4.4 powyżej) i wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z Regulaminem. 

 • 4.12. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku zawierającego informację o złożeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 • 4.13. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia i zawarcie Umowy przesyłając potwierdzenie Zamówienia na adres poczty elektronicznej Zamawiającego przypisany do jego Konta zakupy.auchan.pl. Wiadomość taka zawiera również informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 

 • 4.14. Po ustaleniu rzeczywistej wagi (masy) i Ceny Towarów „na wagę” lub „zmiennowagowych”, o których mowa w ust. 4.4 powyżej, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Zamawiającego informację o rzeczywistej wadze (masie) i ostatecznej Cenie takich Towarów. Informacja taka może zostać wysłana do Zamawiającego wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 4.13 powyżej, lub w odrębnej wiadomości e-mail. W każdym wypadku informacja zostanie wysłana do Zamawiającego najpóźniej na 2 godziny przed umówionym terminem odebrania Towarów w Punkcie odbioru albo Stacjonarnym urządzeniu, bądź – w przypadku Zamówienia z dostawą – najpóźniej na 2 godziny przed wybranym terminem dostawy.

 • 4.15. Jeżeli w toku realizacji Zamówienia okaże się, że nie może ono zostać zrealizowane przez Sprzedawcę zgodnie z jego treścią (np. z powodu braku zamówionego Towaru w magazynie lub braku wystarczającej ilości tego Towaru), Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego na adres e-mail przypisany do jego Konta zakupy.auchan.pl. W takim wypadku Sprzedawca zaproponuje Zamawiającemu zastąpienie Towaru niedostępnego Towarem Zamiennym (przy czym Towar Zamienny będzie miał Cenę i charakterystykę możliwie zbliżoną do Towaru niedostępnego) lub rezygnację przez Zamawiającego z Towaru niedostępnego (odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w zakresie Towaru niedostępnego, za zwrotem przez Sprzedawcę Ceny tego Towaru, jeśli już została uiszczona), lub też zaproponuje inne rozwiązanie (np. zmianę terminu realizacji Zamówienia za zgodą Zamawiającego). 

 • 4.16. Zamawiający może ustosunkować się do propozycji Sprzedawcy, o której mowa w ust. 4.15 powyżej, udzielając Sprzedawcy odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą tę propozycję: 

  • 4.16.1. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego Towaru Zamiennego dochodzi do zmiany Umowy w części dotyczącej zaakceptowanego Towaru Zamiennego. Jeśli zaakceptowany Towar Zamienny nie wpływa na zmianę wartości Zamówienia – akceptacja Towaru Zamiennego stanowi zgodę Zamawiającego na spełnienie przez Sprzedawcę w ramach Umowy innego świadczenia (wydanie Towaru Zamiennego) w miejsce Towaru niedostępnego. 

  • 4.16.2. W przypadku gdy Zamawiający oświadczy, że rezygnuje z Towaru niedostępnego (i jednocześnie nie chce w jego miejsce Towaru Zamiennego ani nie chce innej propozycji zmiany Zamówienia dotyczącej tego Towaru niedostępnego), oznaczać to będzie odstąpienie od Umowy w części dotyczącej tego Towaru niedostępnego. W takim wypadku, jeżeli Płatność została już uiszczona, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu Cenę Towaru nieodstępnego, z którego Zamawiający zrezygnował. Zwrot następuje na rachunek, z którego dokonano Płatności.

 • 4.17. Zaakceptowanie Towaru Zamiennego, jak również rezygnacja z Towaru niedostępnego lub zgoda Zamawiającego na inną modyfikację Zamówienia są dobrowolne. Zamawiający, który nie zgadza się na propozycję Sprzedawcy, o której mowa w ust. 4.15 powyżej, może – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – odstąpić od Umowy w całości lub w części, domagać się jej wykonania zgodnie ze złożonym przez siebie Zamówieniem lub skorzystać z innych uprawnień, przysługujących mu wobec Sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • 4.18. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.15 powyżej, jeżeli przed rozpoczęciem dostawy Zamówienia (w przypadku Zamówienia z dostawą) albo przed przygotowaniem Zamówienia do odbioru (w przypadku Zamówienia z odbiorem w Punkcie odbioru albo w Urządzeniu samoobsługowym) Zamawiający nie ustosunkuje się do propozycji Sprzedawcy, Sprzedawca zrealizuje Zamówienie z zaproponowanym przez siebie Towarem Zamiennym lub – jeśli zaproponowanie Towaru Zamiennego jest w danym wypadku niemożliwe – bez Towaru niedostępnego. W takim wypadku Klient podczas odbierania Zamówienia może zdecydować, czy akceptuje zaproponowany mu Towar Zamienny (jeśli został mu zaproponowany) lub – w danym wypadku – czy akceptuje realizację Zamówienia bez Towaru nieodstępnego. Postanowienia ust. 4.16-4.17 powyżej stosuje się. 

 • 4.19. Bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa (w tym w szczególności bez uszczerbku dla uprawnienia do odstąpienia od Umowy zgodnie z § 9 Regulaminu), w sytuacji, gdy Zamawiający nie zgodził się na Towar Zamienny ani nie zrezygnował z Towaru niedostępnego zgodnie z ust. 4.16-4.18 powyżej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w zakresie niezrealizowanej części Zamówienia (umowne prawo odstąpienia od Umowy). Powyższe uprawnienie może być wykonane w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamówienie zgodnie z jego treścią miało być zrealizowane (tj. dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego albo odebrane w Punkcie odbioru). W celu wykonania prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie drugiej Stronie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną lub na piśmie. Jeżeli zapłata za Towar, którego dotyczy odstąpienie, nastąpiła z góry, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu Ceny tego Towaru. Zwrot następuje na rachunek, z którego dokonano Płatności.

 • 4.20. Ustalona w Umowie Cena Towarów zamówionych w Sklepie internetowym Auchan, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień ust. 4.4 powyżej, jest: (a) wiążąca i nie ulega zmianie; (b) jest niezależna od cen towarów obowiązujących w stacjonarnych sklepach Auchan (w tym zarówno w dniu składania Zamówienia, jak i w dniu odbierania Towarów).

 • 4.21. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy ani Opłaty za odbiór osobisty (jeśli dotyczy). Należne Koszty dostawy lub Opłaty za odbiór osobisty zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcją dostawy albo odbioru wybraną przez Zamawiającego.

 • 4.22. Zamawiający może skorzystać z następujących metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  • 4.22.1. w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub równoważnego), Zamawiający ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych dotyczących Zamówienia;

  • 4.22.2. Zamawiający ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta zakupy.auchan.pl.

 • 4.23. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy następuje poprzez: (a) przesłanie Zamawiającemu potwierdzenia zawarcia Umowy w wiadomości e-mail zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu, a ponadto (b) udokumentowane jest na dowodzie zakupu wydawanym Zamawiającemu; (c) udokumentowane jest w dostępnych dla Zamawiającego danych (historii Zamówień) zapisanych na jego Koncie zakupy.auchan.pl.

 • 4.24. Zamawiający może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie zakupy.auchan.pl w zakładce „Moje Zamówienia” zawierającej historię Zamówień.

 • 4.25. Bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa (w tym w szczególności bez uszczerbku dla uprawnienia do odstąpienia od Umowy zgodnie z § 9 Regulaminu), Zamawiający może zmodyfikować lub anulować Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto zakupy.auchan.pl i wybraniu odpowiedniej opcji dotyczącej modyfikacji lub anulowania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.26 – 4.31 poniżej. 

 • 4.26. W przypadku modyfikacji Zamówienia opłaconego z góry w taki sposób, że powstanie nadpłata po stronie Zamawiającego, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu nadpłaconej kwoty na rachunek, z którego dokonano Płatności. W pozostałym zakresie do modyfikacji Zamówienia mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, jak przy standardowym procesie składania Zamówienia.

 • 4.27. W przypadku anulowania Zamówienia opłaconego z góry, Sprzedawca niezwłocznie dokona pełnego zwrotu wpłaconej przez Zamawiającego kwoty na rachunek, z którego dokonano Płatności. 

 • 4.28. Anulowanie, jak również modyfikacja Zamówienia przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w ust. 4.25 powyżej (tj. za pomocą Konta zakupy.auchan.pl), są możliwe w ograniczonym czasie, zależnym od terminu dostawy lub odbioru Zamówienia. Informacje o tym, do kiedy dane Zamówienie może być zmodyfikowane lub anulowane za pomocą Konta zakupy.auchan.pl, znajdują się w zakładce „Jak kupować” oraz są widoczne w ustawieniach Konta zakupy.auchan.pl, po zalogowaniu.

 • 4.29. Modyfikacja Zamówienia może obejmować Towary i ich liczbę, adres dostawy, Samoobsługowe urządzenie, termin dostawy lub odbioru. Nie ma możliwości zmiany sposobu Płatności. Ponadto, w zależności od wybranego przez Zamawiającego sposobu realizacji Zamówienia, asortymentu Towarów objętych Zamówieniem oraz od placówki Auchan realizującej Zamówienie:

  • 4.29.1. mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia dotyczące dostępnych opcji modyfikacji Zamówienia;

  • 4.29.2. zmiana przez Zamawiającego placówki Auchan realizującej Zamówienie może spowodować brak dostępności określonego asortymentu Towarów lub zmianę ich Ceny

– szczegółowe informacje o dostępnych opcjach modyfikacji i anulowania Zamówienia są dostępne po zalogowaniu się na Konto zakupy.auchan.pl

 • 4.30. Niedozwolone jest korzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4.25 powyżej, w celu dopuszczania się nadużyć na szkodę Sprzedawcy. Za nadużycie uznaje się sytuację, w której towarzyszące okoliczności (takie jak w szczególności uporczywy lub ponawiający się charakter działania Zamawiającego) wskazują na to, że Zamawiający celowo składa Zamówienie jedynie po to, aby je następnie anulować lub istotnie zmodyfikować w czasie, gdy Sprzedawca przygotował już Towary do sprzedaży zgodnie z pierwotnie złożonym Zamówieniem, ponosząc w tym celu nakłady. 

 • 4.31. Bez uszczerbku dla postanowień § 6 ust. 6.8-6.9 Regulaminu, Sprzedawca może ograniczyć lub zablokować możliwość anulowania lub modyfikacji Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 4.25 powyżej, w przypadku Zamawiającego, który wbrew ust. 4.30 powyżej nadużywa tej możliwości ze szkodą dla Sprzedawcy. O ograniczeniu lub zablokowaniu możliwości anulowania lub modyfikacji Zamówienia Sprzedawca informuje Zamawiającego na adres e-mail przypisany do jego Konta, podając uzasadnienie. 

 

 • §5. Rejestracja

  • 5.1. Rejestracja jest bezpłatna.

  • 5.2. Rejestracja jest niezbędna do korzystania z funkcjonalności Konta zakupy.auchan.pl, w tym do złożenia Zamówienia.

  • 5.3. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie zakupy.auchan.pl, potwierdzenie akceptacji Regulaminu oraz kliknięcie przycisku „Potwierdzam i rejestruję się” (lub równoważnego).

  • 5.4. Dokonując Rejestracji i składając Zamówienie w Sklepie internetowym Auchan.pl, Użytkownik (Zamawiający):

   • 5.4.1. zgadza się na to, aby wymagane przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta informacje dotyczące Umowy, jak również potwierdzenie zawarcia Umowy, były mu udzielane i dostarczane pocztą elektroniczną, na adres
    e-mail przypisany do jego Konta zakupy.auchan.pl;

   • 5.4.2. akceptuje otrzymanie dowodu zakupu dotyczącego Umowy w postaci faktury elektronicznej przesłanej na adres e-mail przypisany do jego Konta zakupy.auchan.pl, jak również akceptuje otrzymywanie w powyższy sposób faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur w postaci elektronicznej. 

  • 5.5. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

  • 5.6. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta zakupy.auchan.pl i świadczenia związanych z tym kontem usług. Rejestracja wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu z polskich zasobów numeracji (+48).

  • 5.7. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika za pomocą przycisku „Potwierdzam i rejestruję się” (lub równoważnego), Auchan Polska, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła link aktywacyjny Konta zakupy.auchan.pl ważny 24 godziny. Do wskazanego e-maila dołączony zostaje plik PDF z treścią niniejszego Regulaminu. Kliknięcie w link aktywacyjny jest niezbędne w celu ukończenia Rejestracji.

 

 • §6. Konto zakupy.auchan.pl

  • 6.1. Posiadanie Konta zakupy.auchan.pl umożliwia Użytkownikowi w szczególności:

   • 6.1.1. składanie Zamówień w Sklepie internetowym Auchan;

   • 6.1.2. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie swoich danych;

   • 6.1.3. tworzenie listy zakupów w Sklepie internetowym Auchan;

   • 6.1.4. przeglądanie historii Zamówień;

   • 6.1.5. otrzymywanie i przeglądanie przydzielonych kodów rabatowych;

   • 6.1.6. udzielanie lub wycofywanie zgód marketingowych.

  • 6.2. Login i hasło do Konta zakupy.auchan.pl mają charakter poufny.

  • 6.3. Użytkownik nie powinien udostępniać swojego Konta zakupy.auchan.pl osobom trzecim. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje Konto zakupy.auchan.pl upoważnionym przez siebie domownikom lub pracownikom, którzy dokonywać będą określonych czynności, w tym składać Zamówienia, w imieniu Zamawiającego.

  • 6.4. Konto zakupy.auchan.pl jest prowadzone dla Użytkownika przez czas nieoznaczony.

  • 6.5. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 9 Regulaminu, Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta zakupy.auchan.pl bez podania przyczyny (i tym samym zakończyć w tym zakresie świadczenie przez Auchan Polska usług drogą elektroniczną). W tym celu wystarczy:

   • 6.5.1 zalogować się do Konta zakupy.auchan.pl i w zakładce „Moje Informacje” nacisnąć przycisk „Usuń Konto”, a następnie potwierdzić swoją decyzję; lub

   • 6.5.2. skierować do Auchan Polska jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, stanowiące jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta zakupy.auchan.pl, na adres e-mail: kontakt@auchan.pl lub listownie na adres Auchan Polska sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „Auchan Polska”.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta zakupy.auchan.pl, jak również odstąpienie od tej umowy nie wpływa na Umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Zamawiającego ze Sprzedawcą przed wypowiedzeniem, odstąpieniem lub samodzielnym usunięciem Konta zakupy.auchan.pl przez Użytkownika. Zamawiającemu będącemu Konsumentem lub osobą, o której mowa w ust. 9.11 Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od takich Umów na zasadach i w terminach określonych w § 9 Regulaminu.

 • 6.6. Po otrzymaniu przez Auchan Polska wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Konta zakupy.auchan.pl, o którym mowa w ust. 6.5 powyżej, Konto zostanie niezwłocznie usunięte z systemu teleinformatycznego Auchan Polska, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania.

 • 6.7. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta zakupy.auchan.pl, o którym mowa w ust. 6.5 powyżej, Auchan Polska zastrzega sobie prawo uprzedniego podjęcia weryfikacji tożsamości takiej osoby.

 • 6.8. Auchan Polska zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usługi Konta zakupy.auchan.pl z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

  • 6.8.1 korzystanie przez Użytkownika z Konta zakupy.auchan.pl, w tym ze Sklepu internetowego Auchan, w sposób naruszający przepisy prawa, prawa osób trzecich lub postanowienia Regulaminu;

  • 6.8.2. zaprzestanie korzystania z Konta zakupy.auchan.pl przez Użytkownika, co najmniej przez 3 lata liczone od ostatniego logowania Użytkownika.

 • 6.9. Auchan Polska zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usługi Konta zakupy.auchan.pl ze skutkiem natychmiastowym z następujących ważnych przyczyn:

  • 6.9.1. powtarzające się naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, pomimo otrzymania przez tego Użytkownika ostrzeżenia od Auchan Polska z zagrożeniem możliwością wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta zakupy.auchan.pl ze skutkiem natychmiastowym w razie dopuszczenia się kolejnego naruszenia;

  • 6.9.2. rażące naruszenie przez Użytkownika Regulaminu, polegające w szczególności na dopuszczeniu się przez Użytkownika w ramach korzystania z Konta zakupy.auchan.pl czynu niedozwolonego na szkodę Auchan Polska;

  • 6.9.3. wyjście na jaw, że Użytkownik nie spełnia warunków posiadania Konta zakupy.auchan.pl, o których mowa w Regulaminie, w szczególności nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

 • 6.10. Auchan Polska w przypadkach, o których mowa w ust. 6.8 lub 6.9 powyżej, może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta zakupy.auchan.pl, przesyłając Użytkownikowi takie oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta zakupy.auchan.pl. W przypadku, o którym mowa w ust. 6.8.2 powyżej, Konto zakupy.auchan.pl Użytkownika zostanie usunięte z systemu teleinformatycznego Auchan Polska po upływie 14 dni od daty otrzymania przez niego wypowiedzenia, chyba że Użytkownik zaloguje się w okresie wypowiedzenia do Konta zakupy.auchan.pl.

 • 6.11. Auchan Polska ma prawo odmówić ponownej Rejestracji (utworzenia Konta zakupy.auchan.pl) w Sklepie internetowym Auchan Użytkownikowi, któremu Auchan Polska wypowiedział umowę o świadczenie usługi Konta zakupy.auchan.pl z przyczyny, o której mowa w ust. 6.8.1 lub ust. 6.9 powyżej. 

 • 6.12. Z tytułu usunięcia Konta zakupy.auchan.pl nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Usunięcie Konta nie wyłącza uprawnień Zamawiającego związanych z Umową (Umowami), w tym z tytułu rękojmi za wady Towarów kupionych przez Zamawiającego od Sprzedawcy.

 

 • §7. Płatności

  • 7.1. Płatność za Zamówienie może nastąpić – według wyboru Zamawiającego – podczas składania Zamówienia (Płatność z góry) albo przy odbiorze Zamówienia (w Punkcie odbioru lub u dostawcy). Płatność przy odbiorze nie jest możliwa w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w Samoobsługowym urządzeniu.  

   • 7.1.1. W przypadku Płatności z góry, Zamawiający dokonuje Płatności online – według swojego wyboru – kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem systemu płatności internetowych obsługiwanego przez dostawcę usług płatniczych, z którym współpracuje Sprzedawca. W celu dokonania Płatności, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego dostawcy usług płatniczych. 

   • 7.1.2. W przypadku Płatności przy odbiorze w Punkcie odbioru lub u dostawcy, zapłata następuje kartą płatniczą. 

  • 7.2. Szczegółowe informacje na temat metod płatności są dostępne w zakładce „Formy płatności”.

  • 7.3. W przypadku, gdy na skutek zmiany Zamówienia (np. z powodu akceptacji Towaru Zamiennego, modyfikacji Zamówienia przed jego realizacją itp.), zakupu Towaru „na wagę” lub „zmiennowagowego” łączna wartość Zamówienia ulegnie zwiększeniu, Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia dopłaty na rzecz Sprzedawcy (jeśli Płatność została już dokonana z góry) lub będzie zobowiązany do dokonania przy odbiorze zwiększonej Płatności za Zamówienie (jeśli Płatność następuje przy odbiorze). Dopłata następuje kartą płatniczą lub za pomocą płatności online, zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomości e-mail od Sprzedawcy, dotyczącej zwiększenia wartości Zamówienia. 

  • 7.4. W przypadku, gdy na skutek zmiany Zamówienia (np. z powodu akceptacji Towaru Zamiennego, modyfikacji Zamówienia przed jego realizacją itp.), zakupu Towaru „na wagę” lub „zmiennowagowego” łączna cena Zamówienia ulegnie zmniejszeniu, a Płatności dokonano z góry, Sprzedawca niezwłocznie dokona na rzecz Zamawiającego zwrotu nadpłaconej kwoty na rachunek, z którego dokonano Płatności. 

 

 • §8. Realizacja Zamówień, odbiór i dostawa Towarów

  • 8.1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w następujące dni ustawowo wolne od pracy: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia. Ponadto Zamówienia nie są realizowane przez stacjonarne sklepy Auchan w niedziele i święta wskazane w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. W powyższe dni nie są realizowane dostawy oraz nie jest możliwy odbiór osobisty zamówionych Towarów w Punktach odbioru lub Samoobsługowych urządzeniach zlokalizowanych w stacjonarnych sklepach Auchan.

  • 8.2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu internetowego Auchan, Punktów odbioru lub Samoobsługowych urządzeń. W dniach, w których Sklep internetowy Auchan, Punkty odbioru lub Samoobsługowe urządzenia będą zamknięte, nie będzie można rezerwować terminu odbioru ani dostawy. O zamknięciu Sklepu internetowego Auchan, Punktów odbioru lub Samoobsługowych urządzeń w danym dniu, Sprzedawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie na stronach internetowych  zakupy.auchan.pl.

  • 8.3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów, jak również odbiór osobisty Towarów w Punktach odbioru lub Samoobsługowych urządzeniach w terminie i przedziałach godzinowych wybranych przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia spośród proponowanych przez Sprzedawcę. 

  • 8.4. Dostawa jest możliwa wyłącznie na ograniczonym obszarze obsługiwanym przez placówkę Auchan realizującą Zamówienie, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Sklepu internetowego Auchan. Sprzedawca informuje ponadto, że możliwość złożenia Zamówienia z dostawą dotyczy wybranych placówek Auchan. Szczegółowe informacje o obszarach dostawy dla poszczególnych placówek Auchan oraz koszcie dostawy są zamieszczone w zakładce „Dostawa i odbiór” na stronach Sklepu internetowego Auchan. 

  • 8.5. W przypadku Zamówienia z dostawą Zamawiający zobowiązuje się do obecności jego lub upoważnionej przez niego osoby pod adresem dostawy w wybranym przez Zamawiającego terminie i przedziale godzinowym. W przypadku nieobecności Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez Zamawiającego przedziale godzinowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Zamawiającego naprawienia poniesionej szkody. 

  • 8.6. W przypadku odbioru osobistego w Punkcie odbioru konieczne jest wybranie przez Zamawiającego przedziału czasowego, w którym Zamawiający zobowiązuje się odebrać Zamówienie. Informacje o dostępnych przedziałach czasowych są widoczne podczas składania Zamówienia. W przypadku nieodebrania Towaru w wybranym przedziale czasowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Zamawiającego naprawienia poniesionej szkody. 

  • 8.7. Do odbioru osobistego w Punkcie odbioru konieczne jest podanie przez odbierającego numeru Zamówienia, który znajduje się w szczególności: (a) w wiadomości e-mail, stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy, o której mowa w § 4 Regulaminu; (b) w danych zapisanych na Koncie zakupy.auchan.pl. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia, a jeśli nie jest to Zamawiający osobiście, to taka osoba musi oświadczyć i wykazać, że działa w imieniu Zamawiającego.

  • 8.8. W przypadku odbioru osobistego Zamówienia w Samoobsługowym urządzeniu konieczne jest wybranie przez Zamawiającego przedziału czasowego, w którym Zamawiający zobowiązuje się odebrać Zamówienie. Informacje o dostępnych przedziałach czasowych są widoczne podczas składania Zamówienia. Sprzedawca prześle na numer telefonu oraz na podany przez Zamawiającego adres e-mail informacje o dostępności zamówionego Towaru w Samoobsługowym urządzeniu wraz z kodem dostępowym. W przypadku nieodebrania Towaru w wybranym przedziale czasowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Zamawiającego naprawienia poniesionej szkody. 

  • 8.9. Podczas odbierania Towaru w Punkcie odbioru lub dostarczonego przez na adres wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba powinien w obecności pracownika Sprzedawcy lub dostawcy, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych oraz czy jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń, Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba potwierdza podpisem wydanie Towaru.

  • 8.10. Podczas odbierania Towaru w Samoobsługowym urządzeniu, Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba powinien dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych oraz czy jest zgodny z Zamówieniem. 

 

 • §9. Prawo odstąpienia

  • 9.1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu będącemu Konsumentem, jak również Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 9.11 poniżej, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poprzez Sklep internetowy Auchan.pl, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy biegnie:

   • 9.1.1. w przypadku Umowy sprzedaży Towaru – od dnia, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik), weszła w posiadanie Towaru;

   • 9.1.2. w przypadku Umowy sprzedaży obejmującej wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik), weszła w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części; 

   • 9.1.3. w przypadku Umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

   • 9.1.4. w przypadku pozostałych umów (np. umowy o świadczenie usługi Konta zakupy.auchan.pl) – od dnia zawarcia umowy.

  • 9.2. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 9.1 powyżej, nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów:

   • 9.2.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

   • 9.2.2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

   • 9.2.3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   • 9.2.4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   • 9.2.5. w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   • 9.2.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   • 9.2.7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  • 9.3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 9.1 powyżej, Zamawiający powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając stosowne pismo lub oświadczenie:

   • 9.3.1 pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@auchan.pl; lub

   • 9.3.2. listownie na adres siedziby Auchan Polska, a w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru – na adres placówki Auchan, która realizowała Zamówienie. 

  • 9.4. Informacja o placówce Auchan, która realizowała Zamówienie, znajduje się w szczególności: (a) w wiadomości e-mail, stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy, o której mowa w § 4 Regulaminu; (b) na dowodzie zakupu wydawanym Zamawiającemu; (c) w danych zapisanych na Koncie zakupy.auchan.pl

  • 9.5. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest na stronach Sklepu internetowego Auchan. Wzór formularza doręczany jest również Zamawiającemu na adres e-mail w wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 Regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

  • 9.6. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 9.1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  • 9.7. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Zamawiającego Płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Sklepie internetowym Auchan), niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

  • 9.8. Po wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Towarów. Towary należy dostarczyć lub odesłać na adres placówki Auchan, w której Towar został wydany Zamawiającemu przez Sprzedawcę w Punkcie odbioru, lub z którego nastąpiła dostawa Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Informacja o placówce Auchan, która realizowała Zamówienie, znajduje się w szczególności: (a) w wiadomości e-mail, stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy, o której mowa w § 4 Regulaminu; (b) na dowodzie zakupu wydawanym Zamawiającemu; (c) w danych zapisanych na Koncie zakupy.auchan.pl.

  • 9.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 9.7 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  • 9.10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Zamawiającego będącego Konsumentem lub osobą, o której mowa w ust. 9.11 poniżej, o prawie odstąpienia od umowy.

  • 9.11. Postanowienia niniejszego § 9 Regulaminu, dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawartej poprzez Sklep internetowy Auchan, stosuje się również do Zamawiającego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

  • 9.12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym § 9 Regulaminu, przysługuje wyłącznie Zamawiającym będącym Konsumentami lub osobami, o których mowa w ust. 9.11 powyżej.

 

 • §10. Reklamacje

  • 10.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

  • 10.2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów, Umowy, umowy o świadczenie usług Konta zakupy.auchan.pl lub też Konta zakupy.auchan.pl, jak również dotyczące dostawy mogą być zgłaszane:

   • 10.2.1. pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@auchan.pl; lub

   • 10.2.2. listownie (pocztą tradycyjną) na adres placówki Auchan, która realizowała Zamówienie.

  • 10.3. Informacja o placówce Auchan, która realizowała Zamówienie, znajduje się w szczególności: (a) w wiadomości e-mail, stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy, o której mowa w § 4 Regulaminu; (b) na dowodzie zakupu wydawanym Zamawiającemu; (c) w danych zapisanych na Koncie zakupy.auchan.pl.

  • 10.4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w szczególności: (a) w wiadomości e-mail, stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy, o której mowa w § 4 Regulaminu; (b) w danych zapisanych na Koncie zakupy.auchan.pl. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędna do jej złożenia.

  • 10.5. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Auchan Polska w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

  • 10.6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Auchan Polska powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji, w terminie wskazanym w ust. 10.5 powyżej.

  • 10.7. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego (kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi), wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy na adres placówki Auchan, która realizowała Zamówienie obejmujące ten Towar. Informacja o placówce Auchan, która realizowała Zamówienie obejmujące reklamowany Towar, znajduje się w szczególności: (a) w wiadomości e-mail, stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy, o której mowa w § 4 Regulaminu; (b) na dowodzie zakupu wydawanym Zamawiającemu; (c) w danych zapisanych na Koncie zakupy.auchan.pl.

  • 10.8. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem lub osobą, o której mowa w § 9 ust. 9.11 Regulaminu, na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.

  • 10.9. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

  • 10.10. Auchan Polska (Sprzedawca) informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika (Zamawiającego) i Auchan Polska (Sprzedawcy). W przypadku Zamawiających będących Konsumentami, Auchan Polska (Sprzedawca) zgadza się na przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przez Inspekcję Handlową, przy czym wniosek o wszczęcie postępowania składa się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę (województwo dolnośląskie – wiih.ibip.wroc.pl, województwo łódzkie –   www.wiih.lodz.pl, województwo małopolskie – www.krakow.wiih.gov.pl, województwo mazowieckie – http://wiih.org.pl, województwo pomorskie – www.ihgd.pl, województwo śląskie – www.katowice.wiih.gov.pl, województwo wielkopolskie – poznan.wiih.gov.pl). 

  • 10.11. Auchan Polska informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR ― Online Dispute Resolution) powołana przez Komisję Europejską. Stanowi ona punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór dotyczący towarów lub usług zakupionych przez Internet. Platforma ta została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

  • 10.12. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.

  • 10.13. Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji dołączanym do Towaru, w przypadku gdy dany Towar jest objęty gwarancją).

  • 10.14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  • 10.15. Zamawiający, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego. Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest na stronach Sklepu internetowego Auchan. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.

 

 • §11. Postanowienia końcowe

  • 11.1. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.

  • 11.2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie zakupy.auchan.pl/regulamin.

  • 11.3. Auchan Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

   • 11.3.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;

   • 11.3.2. wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;

   • 11.3.3. rozszerzeniu asortymentu Towarów o produkty podlegające szczególnym regulacjom prawnym, wymagającym uwzględnienia ich w Regulaminie;

   • 11.3.4. dodanie nowych kanałów sprzedaży online, prowadzonej przez Sklep internetowy Auchan (takich jak np. aplikacja mobilna) lub połączenie Sklepu internetowego Auchan z innymi kanałami sprzedaży online, prowadzonej przez Auchan Polska;

   • 11.3.5. wprowadzenie w Sklepie internetowym Auchan działań promocyjnych lub wsparcia sprzedaży (takich jak np. program lojalnościowy), skutkujących koniecznością dostosowania do nich Regulaminu; 

   • 11.3.6. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

   • 11.3.7. usunięcie ewentualnych niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

   • 11.3.8. zmiana w zakresie procedury Rejestracji, zawierania Umowy bądź procesu składania lub modyfikowania Zamówień;

   • 11.3.9. zmiana funkcjonalności Sklepu internetowego Auchan lub Konta zakupy.auchan.pl, skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do takiej zmiany;

   • 11.3.10. zmiana w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;

   • 11.3.11. konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa wskazanych w Regulaminie;

   • 11.3.12. usprawnienie obsługi Użytkowników;

   • 11.3.13. zmiana w zakresie oferowanych metod realizacji (dostawy, odbioru) Zamówień. 

  • 11.4. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec Zamówień składanych począwszy od dnia związania Użytkownika zmienionym Regulaminem. Auchan Polska poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu
   z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni poprzez rozesłanie do nich e-maili z informacją
   o zmianie Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie również opublikowana w Sklepie internetowym Auchan.

  • 11.5. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi Konta zakupy.auchan.pl (nie zrezygnuje z Konta) przed terminem wejścia zmiany Regulaminu w życie, wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 11.4 powyżej. Użytkownik może również przed terminem wejścia w życie zmiany Regulaminu zaakceptować zmieniony Regulamin – w takim wypadku zmieniony Regulamin wiąże go od momentu takiej akceptacji. Do Zamówień składanych od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu lub – w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej – od momentu akceptacji przez Użytkownika zmienionego Regulaminu, zastosowanie znajduje zmieniony Regulamin. 

  • 11.6. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, powinien zrezygnować z Konta zakupy.auchan.pl (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta zakupy.auchan.pl – np. w sposób określony w § 6 ust. 6.5 Regulaminu).

  • 11.7. Regulamin podlega prawu powszechnie obowiązującemu w Polsce.

Pobierz
PDF

Wybierz jedną z dostępnych opcji